NATIONELLT VÅRDPROGRAM STYR BRÖSTCANCERVÅRDEN


Vårdprogrammet för bröstcancer är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2022. Vårdrpogrammet är bra, och viktigt för att eftersträva likvärdig vård i hela landet. Det följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancersjukvården. Vårdprogrammet i sin helhet kan du läsa här


Vad gäller avsnittet om bröstcancerkirurgi finns upprepade rekommendationer om att rekonstruera ett bortopererat bröst och att patienten alltid skall informeras om rätten till direkt- eller senrekonstruktion. Det är viktigt.

Men vad vi tycker är lika viktigt är rätten att informeras om alternativet "platt stängning" och "platt symmetri". 


Tack vare Plattnormens arbete finns nu ett tillägg i det nya vårdprogrammet om "symmetrikirurgi", alltså att få ta bort även det friska bröstet. Men det är lång väg kvar innan platt blir ett likvärdigt alternativ till rekonstruktion efter bröstcancer. Vårdprogrammet uppdaterades 2022-06-30.
Det finns ny forskning som belyser hälsa och välmående hos kvinnor som själva valt bort rekonstruktion, länkar till de rapporterna finner du längst ned på denna sida!

NEDAN SAMMANFATTAR VI TRE PUNKTER SOM MÅSTE FÖRÄNDRAS OM VALET ATT BLI PLATT SKALL VÄGA LIKA TUNGT SOM VALET ATT GENOMGÅ BRÖSTREKONSTRUKTION


Citaten är direkt klippta ur vårdprogrammets kapitel om kirurgi (kapitel 13). Vill du läsa vårdprogrammet i sin helhet hittar du det här nedan PUNKT NR 1


Som patient har du ALLTID rätt att välja mastektomi framför bröstbevarande (tårtbits)operation. Du ska ALDRIG känna dig påtvingad en rekonstruktion.

 

I sverige idag finns en långsiktig strategi att minska andelen mastektomier, och öka andelen bröstbevarande operationer. Det är i grunden en bra strategi för många kvinnor, men det passar inte alla. Idag är ofta en bröstbevarande kirurgi lika säker som en mastektomi. Sjukhusen i sverige idag rankas också efter hur stor andel av operationerna som är bröstbevarande. Det gör det svårare att själv välja en mastektomi framför bröstbevarande operation.


Trots allt, det står i vårdprogrammet att du som patient har rätt att välja mastektomi. I tidigare version av vårdprogrammet stod det att " om patienten själv önskar mastektomi och inte anser att ingreppet påverkar livskvaliteten negativt" så rekommenderas mastektomi.


I dagens version står det istället: 

  • Om patienten efter information om de kirurgiska alternativens påverkan på överlevnad, risk för lokalt återfall och komplikationer, själv önskar mastektomi och inte anser att ingreppet påverkar livskvaliteten negativt (här är det endast i undantagsfall aktuellt med bröstrekonstruktion samt kontralateral symmetrikirurgi).


Det kan uppfattas som att det är försvårande att själv välja mastektomi framför bröstbevarande operation, men rättigheten finns kvar!


Läs mer i kaptiel 13.3 Kirurgisk behandling av primärtumören - mastektomi HÄR


PUNKT NR 2


Alla kvinnor blir inte lyckliga av bröstrekonstruktion, men alla blir lyckligare av att få bestämma själva

Det finns ett kapitel som rör känslomässiga reaktioner till bröstkirurgi. Där står det att "Bröstcancerkirurgi är förenat med en ökad psykosocial sjuklighet i form av nedsatt självkänsla, störd kroppsuppfattning, påverkan på sexualitet, oro/ångest och depression. Bröstbevarande kirurgi och mastektomi med rekonstruktion har visats ge en bättre kroppsuppfattning och hälsorelaterad livskvalitet än mastektomi, och sambandet förefaller vara extra uttalat hos yngre kvinnor." Påståendet refererar till nya studier där man på populationsnivå sett att de flesta kvinnor önskar rekonstruktion och mår sämre efter mastektomi. 

I dagens version finns ett viktigt tillägg: "För de kvinnor som själv aktivt önskat mastektomi utan rekonstruktion förefaller kroppsuppfattningen påverkas mindre". 


Den viktigaste slutsatsen vi drar är då att många patienter kommer även i fortsättningen välja rekonstruktion, men de som själva väljer att bli platt måste mötas med respekt om att det är det bästa valet för just Dig och Din kroppsuppfattning.


Läs mer i kapitel 13.8.1 Känslomässiga reaktioner relaterade till bröstbevarande kirurgi, mastektomi och rekonstruktion HÄR


PUNKT NR 3

Rätten att operera bort det friska bröstet för att bli platt och symmetrisk.


Många är vi som upplevt ett dåligt bemötande av vården när man nämnt sina önskemål om att få operera bort även det friska bröstet. Många är vi som fått som svar att "vi skär inte i frisk vävnad", "vi opererar inte friska bröst i onödan" eller liknande. 


De argumenten stämmer inte.

Det utförs mängder av operationer på friska bröst varje år för att uppnå en god symmetri. Man förminskar, förstorar, lyfter eller flyttar på bröstvårtor på friska bröst för att de ska likna det rekonstruerade nya bröstet, eller det tårtbitsopererade bröstet, så mycket som möjligt. Det är bra, för en god symmetri är för många en viktig pusselbit i sin kroppsbild. På återkommande stycken i vårdprogrammet står det att "God bröstsymmetri ger bättre kroppsuppfattning". Idag anses bröstsymmetri vara viktigare ön platt symmetri, det vill vi ändra på. Symmetriskt platt ska väga lika tungt som symmetriskt bröstad. Det gör det inte idag. 


Trots det står det nu i vårdporgrammet att "bilateral symmetri av kosmetiska skäl" är möjligt. Det är ett mycket viktigt tillägg som finns där tack vare Plattnormens arbete.


Men det är en lång väg kvar innan platt symmetri ska väga lika tungt som bröstsymmetri. Följande stycke är nytt (2022-06-30) och beskriver rätten till platt symmetrikirurgi: 


  • Symmetrikirurgi vid mastektomi (bilateral mastektomi av kosmetiska skäl) i samband med canceroperationen bör mycket noggrant övervägas mot bakgrund av risken för komplikationer som kan fördröja den onkologiska efterbehandlingen. Att utföra mastektomi för symmetri är liksom mastektomi p.g.a. cancer förenad med komplikationer på både kort och lång sikt, exempelvis infektion, serom, sårläkningsproblematik och skulderdysfunktion. Indikationen för ett symmetriingrepp bör noga vägas mot den individuella risken med operation och sövning, liksom mot risken för komplikationer på kort och lång sikt.


Rätten att ta bort även det friska bröstet finns nu omskrivet i vårdprogrammet som "symmetrikirurgi vid mastektomi" men vi motsäger oss argumentationen om att ingreppet så noga bör övervägas mot individuella risker och bara göras i undantagsfall. Vårdprogrammet är 387 sidor långt. På ett ställe står det om risker vid sövning. Ett enda ställe. Och det är när de ifrågasätter patienternas önskemål om att bli symmetriskt platt. 


Läs mer i kaptiel 13.3 Kirurgisk behandling av primärtumören - mastektomi HÄR


Om Du är enbröstad och känner att Du vill ta bort även det andra bröstet. Du HAR RÄTT till det. Om du mår dåligt, eller känner att ditt kvarvarande bröst påverkar din kroppsuppfattning negativt, så ska du få ta bort det kvarvarande bröstet av kosmetiska skäl oavsett risken för ny bröstcancer. 

Ju fler vi är som påpekar det, desto närmare målet kommer vi om att själv få bestämma över sin egen kropp efter bröstcancer.NY FORSKNING


- vårdprogrammet hänvisar till många studier som utgår från att kvinnor vill ha två bröst. Men det finns en del studier som utgår från motsatsen: hur mår kvinnor som själva valt att bli platt? De rapporterna hittar du här!

1


‘‘Going Flat’’ After Mastectomy: Patient-Reported Outcomes
by Online Survey. Baker et. al., 2021


En online-enkät där 931 mastektomerade kvinnor svarat. 73,7% har valt mastektomi som förstahandsval. Majoriteten var nöjda efteråt, och det som upplevts som viktigast var att få ett gott bemötande från vården

2


‘Flat and fabulous’: women’s breast reconstruction refusals post-mastectomy and the negotiation of normative femininity. La et. al., 2019


En analys av faministiska och post-strukturella forum för plattbröstade kvinnor. Majoriteten är nöjd med sitt val att bli platt. Här framkommer svårigheten att välja bort bröst när så mycket fokus ligger på utseende, kläder och bröstproteser.

3


Mastectomy tattoos: An emerging alternative for
reclaiming self. Reid-de Jong, Bruce 2020.


Funderar du på att göra en tatuering över ditt ärr? Här diksuteras fenomenet "mastectomy tattoo" som ett sätt att "ta tillbaka" sitt utseende efter mastektomi när ens kropp inte längre passar in i patriarkala normer, och hur tatueringar historiskt har använts för  personliga uttryckssätt.

4


Patients' experience of breast reconstruction after mastectomy and its influence on postoperative satisfaction. Schmidt et al. 2017


Här intervjuas 20 kvinnor efter mastektomi: 10 med rekonstruktion och 10 utan rekonstruktion. Slutsatsen är att de kvinnor som valt rekonstruktion anser att brösten är en viktig del i deras självbild och kvinnlighet, medan de som valt bort rekonstruktion inte anser att brösten är lika viktiga. Resultatet visar också att de som valt bort rekonstruktion är nöjda och inte visar på förhöjd risk för psykisk ohälsa eller försämrad självbild. (Denna rapport refereras i det nya vårdprogrammet)